سلام من تو بازی به یه مشکلی برخوردم که بازیم به جز مپ هیچ چیز دیگه دانلود نمی کنه مثلا چتر نجات یه مکعب بزرگه که روش با رنگ قرمز همش نوشته error یا تو بازی وقتی تیر میزنم به حریف damage وارد شده رو نمی نویسه. تو کنسول هم این ارور رو میده.

Failed, using default cubemap 'engine/defaultcubemap'
SignalXWriteOpportunity(3)
ConVarRef abner_resetscore_version doesn't point to an existing ConVar
SetConVar: No such cvar ( abner_resetscore_version set to 1.4), skipping
Downloading models/parachute/parachute_carbon.dx80.vtx.
Error downloading models/parachute/parachute_carbon.dx80.vtx
Downloading models/parachute/parachute_carbon.dx90.vtx.
Error downloading models/parachute/parachute_carbon.dx90.vtx
Downloading models/parachute/parachute_carbon.mdl.
Error downloading models/parachute/parachute_carbon.mdl
Downloading models/parachute/parachute_carbon.sw.vtx.
Error downloading models/parachute/parachute_carbon.sw.vtx
Downloading models/parachute/parachute_carbon.vvd.
Error downloading models/parachute/parachute_carbon.vvd
Downloading models/parachute/parachute_carbon.xbox.vtx.
Error downloading models/parachute/parachute_carbon.xbox.vtx